Zadzwoń

Huber Budownictwo

+48 504 019 424

Polityka prywatności i cookie

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) jest Paweł Huber prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Huber Budownictwo Paweł Huber z siedzibą w Piasecznie (05-500), przy ul. Herberta 42 (dalej: „Administrator”), NIP 7962289088, Regon 141432339.
 2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych
  Z Administratorem można się skontaktować:
  a) telefonicznie pod numerem: (+48) 504 019 424,
  b) za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@huberbudownictwo.pl,
  c) pisemnie, przesyłając korespondencję pisemną na adres: Huber Budownictwo Paweł Huber ul. Herberta 42, 05-500 Piaseczno.
 3. Źródło pochodzenia danych i kategorie danych osobowych

3.1. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osoby korzystającej ze strony internetowej (dalej: „Użytkownik”) znajdującej się pod adresem: huberbudownictwo.pl (dalej: „Strona”) za pomocą formularza zapisu na Newsletter zamieszczonego na Stronie.

3.2. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe należą wyłącznie do kategorii danych zwykłych. Dane te obejmują dane identyfikacyjne Użytkownika w postaci: imienia i adresu e-mail.

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych
  Adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane przez Administratora w zakresie dostarczania odpowiedzi Użytkownikowi, który zgłosił się na skorzystanie z usługi wysłania zapytania
 2. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania
  Mając na uwadze zakres przetwarzania danych osobowych, wskazany w pkt. 4 powyżej, Administrator wskazuje szczegółowo, iż dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu:

a) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z umowami o świadczenie usług drogą elektroniczną – podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit f) RODO – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i obrona jego praw oraz zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;

b) marketingu bezpośredniego oferowanych przez Administratora usług – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest marketing własnych usług i produktów, a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę na marketing bezpośredni i przesyłanie informacji handlowej drogą poczty elektronicznej;

c) dostarczania usługi odpowiedzi na zapytanie Użytkownikowi, który zgłosił się na tę usługę – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę na wysyłkę wiadomości poprzez zapis na tę usługę oraz w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę na marketing bezpośredni i przesyłanie informacji handlowej drogą poczty elektronicznej, a także w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci dostarczania odpowiedzi mailowej, której stroną jest Użytkownik. Dodatkową podstawę prawną w zakresie dostarczania usługi Newsletteru jest art. 6 ust.1 lit f) RODO – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing własnych produktów i usług.

6. Okres przechowywania danych

6.1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. w zakresie:

a) zawarcia i wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną – Administrator przetwarza dane osobowe do chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub jej wypowiedzenia,

b) obrony i dochodzenia swoich praw – Administrator przetwarza dane osobowe do momentu upływu 3 lub 6-letniego terminu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z zawartych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, przy czym zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym upływa termin przedawnienia,

c) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do momentu realizacji obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,

d) celów marketingowych – od chwili wyrażenia zgody przez Użytkownika do czasu jej cofnięcia, e) odpowiedzi na wiadomość z formularza kontaktowego – od chwili wysłania do czasu cofnięcia zgody na dostarczanie usługi (w zakresie przetwarzania danych w celu wysyłki odpowiedzi).

6.2. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe Użytkownika są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

W toku przetwarzania danych może dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w celu obsługi Newsletteru, jednakże Administrator zapewnia, iż przetwarza dane osobowe Użytkownika w sposób w pełni zautomatyzowany, tj. bez ingerencji człowieka, jedynie w zakresie wysłania wiadomości e-mail dotyczącej potwierdzenia zapisu na Newsletter, wysyłki Newsletteru, wypisania z Newsletteru na żądanie Użytkownika. Poza wskazanym w zdaniu poprzednim przetwarzaniem automatycznym, nie będzie dochodzić do innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby wywoływać w stosunku do Użytkownika skutki prawne lub w inny istotny sposób na niego wpływać.

 1. Kategorie odbiorców danych

8.1. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji przedsiębiorstwa Administratora, np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy realizacji praw Użytkownika, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. banki, sądy, organy państwowe, Prezes UODO,

b) dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, czy infrastrukturę informatyczną, umożliwiające zarządzanie jego organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług poczty elektronicznej, serwerów),

c) dostawcom usług wspierających Administratora w obszarze marketingowym (np. podmioty obsługujące stronę internetową, dostawcy narzędzi do monitorowania i analizy ruchu użytkowników, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail),

d) podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora z zakresu doręczenia korespondencji i przesyłek,

e) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, audytorom zewnętrznym),

f) dostawcom usług księgowych,

g) osobom upoważnionym przez Użytkownika w ramach realizacji jego praw.

8.2. Przekazywanie danych odbywać się będzie wyłącznie w sytuacji, gdy będzie to niezbędne do realizacji obowiązków i uprawnień Administratora wynikających z przepisów prawa i jego uzasadnionych interesów, a także oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a podmiotem przetwarzającym, zawierającą wymagane przepisami prawa gwarancje bezpieczeństwa przetwarzania danych przez podmiot przetwarzający.

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

9.1 W związku z możliwym wykorzystywaniem przez nas narzędzi i systemów informatycznych służących do monitorowania i analiz związanych z ruchem użytkowników (takich jak np. Google Analytics, które to narzędzia udostępnia firma Google Ilc. z siedzibą w USA (dalej: „Google”). Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Zapewniamy, jednakże, że Google ani żadna inna firma poza podmiotem świadczącym na naszą rzecz usługi z zakresu email marketingu nie będzie uzyskiwał dostępu do jakichkolwiek danych, które pozwalałyby mu na ustalenie Państwa tożsamości. Przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych, bądź też w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony danych w programie „Tarcza Prywatności”. Google jest wpisane na listę podmiotów, które dokonały samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Lista podmiotów oraz informacje o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA oraz stosowanych zabezpieczeniach jest dostępna pod adresem: www.privacyshield.gov. Więcej informacji na temat przekazywania danych osobowych do państw trzecich można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Administratorem.

Na chwilę obecną nie planujemy przekazywać w innym zakresie Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli coś się w tej kwestii miałoby się zmienić, aktualna informacja dostępna będzie na Stronie poprzez zaktualizowanie niniejszej Polityki Prywatności i zamieszczenie informacji o dokonaniu jej aktualizacji.

 1. Uprawnienia Użytkownika

10.1.Administrator zapewnia Użytkownikowi prawo:

a) dostępu do danych (informacje o przetwarzanych przez Administratora danych oraz kopie danych),

b) sprostowania (poprawienia) danych,

c) żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,

d) ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych),

e) przeniesienia danych do innego administratora danych,

f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

g) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

10.2. Z powyższych praw Użytkownik może skorzystać wysyłając do Administratora wniosek listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.

10.3 Administrator, aby mieć pewność, że wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku, może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Użytkownika. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa, a możliwość skorzystania z uprawnienia zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz od celu ich przetwarzania.

 1. Sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingowych

11.1. W przypadku, gdy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia w dowolnym momencie i bezpłatnie sprzeciwu, wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania i zautomatyzowania podejmowania decyzji – w przypadku realizacji powyższego prawa, Administrator niezwłocznie zaprzestanie działań marketingowych wobec Użytkownika.

11.2. Złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych w formie elektronicznej Użytkownik może dokonać wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail Administratora: biuro@huberbudownictwo.pl lub w formie papierowej przesyłając sprzeciw na adres siedziby Huber Budownictwo Paweł Huber ul. Herberta 42, 05-500 Piaseczno.

 1. Prawo do skargi

Użytkownikowi, którego dane przetwarza Administrator, przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), w sytuacji uznania przez Użytkownika, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

 1. Prawo cofnięcia zgody

  13.1 Jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody, w każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika udzielonej przed jej wycofaniem.
  13.2 Cofnięcia zgody można dokonać zarówno poprzez wysłanie odpowiedniej informacji e-mail na adres e-mail Administratora: biuro@huberbudownictwo.pl lub w formie papierowej przesyłając sprzeciw na adres siedziby Administratora: Huber Budownictwo Paweł Huber ul. Herberta 42, 05-500 Piaseczno.
 2. Informacje o wymogu lub dobrowolności podania oraz konsekwencji ich niepodania.

14.1 Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia zawarcie i wykonanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Środki ochrony danych

15.1. Administrator oświadcza, iż w celu ochrony danych osobowych stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi obowiązujących przepisów prawa, w tym spełniające również wymogi wskazane w RODO.

15.2. Administrator zobowiązuje się do:

a) zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 – 36 RODO,

b) dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

15.3. Administrator będzie dokumentować wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze mające na celu przeciwdziałanie ewentualnym dalszym naruszeniom.

15.4. Administrator zobowiązuje się do powiadomienia Użytkownika o każdym naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia jego praw i/lub wolności.

__________________________________________________

 

POLITYKA COOKIES HUBER BUDOWNICTWO

I. Pliki cookies

Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, tablecie) osoby odwiedzającej Stronę (dalej: „Użytkownik”) oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony internetowej znajdującej się po adresem www.huberbudownictwo.pl (dalej: „Strona”) której właścicielem jest: Paweł Huber prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Huber Budownictwo Paweł Huber ul. Herberta 42, 05-500 Piaseczno.  (dalej: „Huber Budownictwo”), NIP 7962289088, Regon 141432339.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz przeznaczone są do korzystania ze Strony. Ciasteczka pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył, czyli w tym wypadku serwerowi Huber Budownictwo.

Pliki cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez Huber Budownictwo zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer.

II. Cele w jakich stosowane są pliki cookies

Pliki cookies mają na celu zbieranie danych dotyczących korzystania przez Użytkownika ze Strony, a ich głównym zadaniem jest:

a) ułatwienie Użytkownikom korzystanie ze Strony,

b) dostosowywanie Strony do indywidualnych potrzeb i oczekiwań odwiedzających ją Użytkowników,

c) badanie ruchu Użytkowników w ramach Strony.

III. Rodzaje plików cookies

 1. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies
  a) „niezbędne” – pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony; są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania Strony i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez Użytkownika działania związane z żądaniem usług,
  b) „funkcjonalne” – pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Strony,
  c) „reklamowe” – pliki cookies, służące do tego, aby wiadomości reklamowe wyświetlane na Stronie były bardziej trafne oraz dostosowane do preferencji jej Użytkowników,
  d) „analityczne” – pliki cookies, które umożliwiają liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności Strony. Pokazują, które elementy Strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób Użytkownicy Strony poruszają się po Stronie, zebrane informacje z tych plików cookie będą wykorzystywane w celu tworzenia raportów i wykresów, Strona wykorzystuje poniższe, analityczne pliki cookies (z Google Analytics),
  e) „sesyjne” – pliki cookies przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te ciasteczka są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności Strony działały poprawnie,
  f) „stałe” – pliki cookies pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez Użytkownika ustawienia przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu końcowym Użytkownika.
  g) „bez kategorii” – pliki cookies bez kategorii to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze sklasyfikowane w żadnej kategorii.

2. Szczegółowe informacje o używanych przez Stronę huberbudownictwo.pl plikach cookies, znajdują się w pliku PDF.

Stan na dzień 16.04.2023

 1. Pliki cookies nie przechowują informacji, które stanowią dane osobowe Użytkownika.
 2. Pliki cookies nie są wykorzystywane przez Huber Budownictwo do określenia tożsamości Użytkownika.
 3. Huber Budownictwo wykorzystuje pliki cookies za zgodą Użytkownika.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta na urządzeniu końcowym dotyczących plików cookies w każdym czasie.
 5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies przez używaną przez Użytkownika przeglądarkę internetową dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), a wskazówki dotyczące sposobu kontrolowania plików cookie w popularnych przeglądarkach można znaleźć po poniższymi adresami:
  a) Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop &hl=pl
  b) Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefoxdesktop?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookies-websitepreferences,
  c) Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
  d) Microsoft Internet Explorer przez Użytkownika przedmiotów i kategorii. CookieAuth/niezbędne 12 miesięcy od ustawienia/aktualizacji Ciasteczko wykorzystywane celem ułatwienia Użytkownikowi Strony zalogowanie się do niej. lang/funkcjonalne/sesyjne z chwilą zakończenia sesji Ciasteczko służy do zapamiętywania wybranej przez Użytkownika wersji językowej Strony. __ga/analityczne/stałe 24 miesiące od ustawienia/aktualizacja Ciasteczko Google Analytics służy do rozróżniania Użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na Stronie. To ciasteczko pomaga identyfikować obszary witryny, które wymagają udoskonalenia. __gid/analityczne 24 h Ciasteczko Google Analytics używane do odróżniania poszczególnych sesji (odwiedzin) na Stronie https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies,
  e) Opera https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
 6. Ustawienia przeglądarki internetowej mogą zostać zmienione przez Użytkownika w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 7. Użytkownik w każdej chwili wycofać zgodę na zapisywanie na swoim urządzeniu końcowym plików cookies poprzez wyłączenie pobierania plików cookies – postępując zgodnie z instrukcją przeglądarki internetowej, z której korzysta oraz usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki.
 8. W przypadku wycofania zgody pliki cookies wciąż mogą na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywać pliki tzw. „niezbędne” do zapewnienia prawidłowego działania Strony. Użytkownik może zmodyfikować te ustawienia w ramach przeglądarki internetowej, ale w takim przypadku, może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze Strony będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści zamieszczonych na Stronie, nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Strony, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie Strony na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 9. Huber Budownictwo używa narzędzia Google Analytics w celu analizy użytkowania Strony przez Użytkowników. Narzędzie Google Analytics gromadzi dane statystyczne i inne informacje o sposobie użytkowania Strony, wykorzystując do tego pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Zebrane informacje związane ze Stroną są wykorzystywane przez Huber Budownictwo do tworzenia raportów na temat użytkowania Strony przez jej Użytkowników.
 10. Google będzie przechowywał i wykorzystywał informacje, o których mowa w pkt. 11 powyżej przez okres od 30 dni do 24 miesięcy, w zależności od rodzaju pliku cookie. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/privacypolicy.html.
 11. Huber Budownictwo informuje, że jest uprawnione do dokonywania okresowej aktualizacji niniejszej „Polityki Cookies Huber Budownictwo”. Po dokonaniu każdej aktualizacji zmodyfikowana „Polityka cookies Huber Budownictwo” będzie mieć zastosowanie do Użytkowników i przekazywanych przez nich danych począwszy od daty aktualizacji „Polityka cookies Huber Budownictwo”. O dokonaniu aktualizacji „Polityki Cookies Huber Budownictwo” Huber Budownictwo poinformuje Użytkowników za pośrednictwem Strony.